Temaindkaldelse

Industriens Fond efterspørger projektideer, der kan understøtte væksten i særligt mindre og mellemstore danske virksomheder og afhjælpe deres behov for kvalificeret arbejdskraft via inddragelse af nyankommne flygtninge med opholdstilladelse.

Danske virksomheder har brug for arbejdskraft. Allerede i dag opleves mangel på faglærte såvel som ufaglærte medarbejdere flere steder i landet, og udfordringen vil være stigende i de kommende år og betyde, at flere virksomheder må takke nej til værdifulde ordre. Industriens Fond ønsker at støtte nye modeller og tankegange, hvor nyankommne flygtninge med opholdstilladelser tænkes ind i denne udfordring som en ressource. 
 
Omdrejningspunktet for indsatsen er særligt mindre og mellemstore danske virksomheder og de ledige stillinger, de ikke kan besætte. Mange ansætter udenlandsk arbejdskraft som modsvar herpå men har svært ved at tilgå nyankommne flygtninge som arbejdskraftressource – det kan være på grund af manglende efterspurgte uddannelsesmæssige kvalifikationer, interne ”fasttømrede” arbejdsdelinger eller helt tredje faktorer. Og det skal der findes løsninger på. 
 
På denne baggrund efterspørger Industriens Fond projektideer, der kan understøtte væksten i særligt mindre og mellemstore danske virksomheder og afhjælpe deres behov for kvalificeret arbejdskraft via inddragelse af nyankommne flygtninge med opholdstilladelse. Fonden indkalder projekter, der:
 
  • Adresserer nye modeller for uddannelsesfaglige kompetenceløft, der målrettes virksomhedernes aktuelle behov for faglært arbejdskraft.
  • Adresserer udvikling af ledelse og organisering, der kan fremme arbejdspladsernes kapacitet til at indsluse flygtninge. 
  • Medvirker til at realisere et eventuelt iværksætterpotentiale hos nyankommne flygtninge. Indsatsen skal målrettes erhvervsfelter med potentiale for vækst og skabelse af flere arbejdspladser og understøtte væksten i industrielle virksomheder, eksempelvis som underleverandører eller som bidrag til eksisterende arbejdsopgaver. Fondens midler kan dog ikke anvendes som startkapital eller til enkeltmandsprojekter.
Det er en forudsætning, at resultater fra projekter og aktiviteter har potentiale til efterfølgende at kunne rulles ud i et landsdækkende perspektiv. Fonden forventer således, at projektforslag omfatter en effektmålingsindsats og en vidensformidlingsaktivitet, således at gode erfaringer anvendes i et bredere perspektiv. 
 
Der skal i projektet indgå minimum tre og gerne flere konkrete erhvervsvirksomheder, der efterspørger enten faglært eller ufaglært arbejdskraft. Derudover skal den eller de pågældende kommuner, hvori projektet gennemføres, indgå i et forpligtende samarbejde for så vidt angår inddragelsen af muligheder i regi af den ordinære integrationsindsats og eventuelle andre offentlige tilskud. Flere partnere skal således i ansøgningen påtage sig ejerskab af projektet og involvere sig aktivt. Endelig skal projekterne kunne iværksættes og gennemføres inden for en kortere tidshorisont.
 
Fonden støtter ikke projekter og aktiviteter, der principielt kan iværksættes for offentlige midler, ligesom klassiske uddannelsesaktiviteter, løntilskud og lignende heller ikke vil kunne søges finansieret af Fonden. 
 
Fonden supplerer sig i sit arbejde med et kompetencepanel bestående af eksperter fra såvel integrations- og virksomhedsområdet, det kommunale Danmark og NGO-området.
 
Der kan ansøges nu og ansøgninger modtages løbende. Nedenfor findes yderligere oplysninger om ansøgningsskema og anden formalia i forbindelse med temaindkaldelsen. Fonden vil i forlængelse af indsendt ansøgning i et vist omfang stå til rådighed for at indgå i en dialog.
 

FORMALIA

Læs mere om formalia vedrørende temaindkaldelsen. Ansøgninger modtages løbende og ved at følge linket nedenfor, kan der læses mere om ansøgningsprocessen. Desuden kan relevante skabeloner hentes.

KONTAKT

Spørgsmål vedrørende temaindkaldelsen kan stilles til Industriens Fonds sekretariat.

Nanna Nyholm

Projektleder
Telefon: 33 37 62 06
Mail: nn@industriensfond.dk

TEMAINDKALDELSER

Industriens Fond har ved flere lejligheder afholdt temaindkaldelser, der vedrører et specifikt defineret emne. Nærværende temaindkaldelse handler om at sikre flere faglige hænder. Tidligere temaindkaldelser kan der læses om på Industriens Fonds hjemmeside.